Var rädd om Pålsundet!

Ett av Stockholms sista centrala gröna vattenrum kan försvinna, på grund av en illa genomtänkt och dessutom mycket dyr teknisk lösning för cykeltrafik.
Stockholms Stads Trafiknämnd och kommunstyrelse har kommit med ett förslag för Pålsundsparken som hotar den unika miljön i Pålsundet. Blir förslaget verklighet fälls alla träd längs med sundets Södermalmssida och längs stranden anläggs en betong- och stenkaj.

Det finns bättre sätt att öka framkomligheten för miljömässig trafik. God och långsiktigt hållbar infrastruktur på Söder Mälarstrand bör understödjas genom att ytorna för biltrafik minskas till förmån för säker framkomlighet för gångtrafik och cyklar.

Stockholm fullmäktige behandlade den 19 februari 2018 frågan om förstärkningsåtgärder i Pålsundet för att möjliggöra Trafiknämndens förslag till cykelpendlarstråk.
Samtliga ledamöter som yttrade sig beklagade att ingreppet måste göras, men hänvisade till att de beslutsunderlag som presenterats inte visat några alternativa lösningar.
Liberalerna biföll kommunstyrelsens förslag men påtalade behovet av en ökad dialog med lokala aktörer och verksamheter på platsen, t ex båtklubbar man förordade vidare minimala ingrepp i parken för att stoppa den av Trafikkontoret påtalade rasrisken. Yttrandet strök under att det är angeläget att så långt som möjligt bevara områdets unika miljö. Både Centerpartiet och Kristdemokraterna anslöt sig till denna reservation samtidigt som man, anmärkningsvärt nog, i likhet med Liberalerna uttryckte sitt stöd för kommunstyrelsens förslag till genomförandebeslut.
Aktionsgruppen, ”VAR RÄDD OM PÅLSUNDET”, menar att underlaget till fullmäktiges beslut är bristfälligt och missvisande. Den detaljplan från 2016, som tagits fram för cykelpendlarstråket, innefattar t ex inte Pålsundets strand- och vattenrum. Aktionsgruppen hävdar därför med stöd i PBL att de av Trafikkontoret planerade åtgärderna, förutom en sedvanlig bygglovs-och rivningslovsansökan, fordrar en ny detaljplan för platsen som ska förberedas i en offentlig samrådsprocess.
Underlaget till en ny plan ska enligt aktionsgruppens mening innehålla en oberoende utredning av skredrisken, en miljökonsekvensbeskrivning samt av en kulturhistorisk analys. Stöd för denna uppfattning finns redan idag i form av drygt 25 000 namnunderskrifter.
VAR RÄDD OM PÅLSUNDET uppmanar till fler underskrifter och spridande av kravet på en ny och korrekt genomförd detaljplaneprocess för Pålsundsparken och Pålsundet.

Upprop från Heleneborgs båtklubb

Skriv på! Hjälp oss bevara miljön i Pålsundet genom att delta i namninsamlingen.

Behåll Pålsundet genom att hjälpa oss med namninsamlingen.

[your signature]

31,260 signatures

Dela med dina vänner:

   

Senaste underskrifterna
31,260 Berndt G.
31,259 Åke F.
31,258 Inger F.
31,257 Jeanette H.
31,256 Hamid F.

Bakgrund, fakta och resonemang

Stockholms Stads förslag för området hotar den unika miljön i Pålsundet. De åtgärder som föreslås innebär trädfällning i strandlinjen, rivning av befintliga bryggor och spontning av en spikrak kajkant längs med Pålsundets södra sida.

Stadens redovisade ritningar för nya båtplatser på sundets södersida har en rationell och rätlinjig utformning som inte tar hänsyn till varierad strandlinje och grönska. Det blir ännu en kaj.

Heleneborgs båtklubbs (HBK) snart ett hundra år gamla och kulturhistoriskt väldokumenterade hamn blir därmed förstörd.

De föreningsbyggda träbryggorna har under lång tid lyckats bevara – och samexistera med en trädbeväxt och naturlig strandbrink.

Det finns andra sätt att öka framkomligheten för cyklister på Söder Mälarstrand än att avverka en park och bygga ännu en kaj.

Vi har förslag till långsiktigt hållbara lösningar som utöver den goda miljöpolitik cykeltrafik innebär också kan förbättra och säkerställa kvalitéerna i platsens unika naturmiljö.

 • Stockholms cykelplan 2012 antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Cykelplanen identifierar cykelstråk samt anger utformningskrav för dessa.
 • Trafikkontoret, Stockholms Stad, har i enlighet med Stockholms cykelplan 2012 ansökt om ändring av detaljplan för att förbättra cykelstråket längs Söder Mälarstrand och Pålsundsbacken.
 • En ny detaljplan för området, med diarienummer Dp 2014-08768-54, antogs i Stadsbyggnadsnämnden 26 november 2015 och vann laga kraft 4 januari 2016.
 • Detaljplanen innebär förändringar i Pålsundsparken utmed Söder Mälarstrand. Planen redovisar en plangräns som är markerad med ett tydligt avstånd till Pålsundets södra strand.
 • Om planområdet berört stranden och vattenrummet hade det medfört att Heleneborgs båtklubb, HBK, genom sin verksamhet på platsen varit en självklar remissinstans i det s.k. samrådsförfarandet. HBK har inte kontaktats av Stockholms Stad i ärendet vilket visar att staden genom Stadsbyggnadskontoret inte ansett att planändringen berör föreningens verksamhet.
 • Den detaljplan som fortfarande gäller för Pålsundets södra strand och vattenrummet i sundet har diarienummer PL 7864 A och är fastställd av Länsstyrelsen i Stockholm 12 juni 1987. Planen anger Pålsundets södra strand och vattenrummet närmast stranden som ett specialområde för småbåtshamn.
 • Under hösten 2016 och våren 2017 har HBK vid flera tillfällen uppvaktats av Stockholms Stad genom Idrottsförvaltningen och Trafikkontoret som vill genomföra förändringar inom specialområdet småbåtshamn. Idrottsförvaltningen och Trafikkontoret hänvisar till de åtgärder som föranleds av cykelplanen och den för cykelplanens genomförande nyligen antagna detaljplanen, Dp 2014-08768-54.
 • De åtgärder som föreslås av Trafikkontoret och Idrottsförvaltningen innebär rivning av befintliga bryggor i strandlinjen, trädfällning i strandlinjen, spontning och hårdgjord kajkant längs med Pålsundets södra sida, uppdragning av pålar och senare ny pålning av förtöjningspålar samt nyanläggning av bryggor med en rak utformning längs med Pålsundet.
 • HBK anser med stöd från Stockholms Stad, Rådet till skydd för Stockholm skönhet, att de föreslagna åtgärderna innebär att den känsliga naturen, den intima och kulturhistorisk värdefulla miljön längs med Pålsundet hotas av en totalförändring. En hittills oförstörd naturlig kanal med en snart hundra år gammal kulturhistoriskt värdefull och uppskattad föreningsverksamhet kan ödeläggas. 
 • Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet 4 april 2016, Dnr SR-03.01-0108-2016.

”Stockholm är en stad med flera stora vattenrum, men med desto färre smala kanaler. De få oförstörda av dessa, där Pålsundet utgör en av de finare, är därför extra viktiga att värna. Riddarholmskanalen är ett skräckexempel på hur ett kanalrum kan förstöras med höga betongmurar istället för växtlighet.

Det kan inte vara meningen att prioriteringen av cyklister ska innebära en nedprioritering av parkrummet runt Pålsundet. Istället måste detta innebära att ytorna för biltrafik får minskas till förmån för cykelpendlingsstråket.”

 • HBK hävdar att Stockholm Stad genom Trafikkontoret och Idrottsförvaltningen uttryckt sig i strid mot gällande detaljplan för området, PL 7864 A. Inför föreningen har man hävdat sig kunna genomföra åtgärder i strandlinjen vattenrummet och småbåtshamnen, nödvändiga för cykelpendlarstråket, som inte prövats i den plan som speciellt tagits fram för att genomföra nämnda trafikstråk, Dp 2014-08768-54.
 • HBK anser att den nya planen inte behandlar förändringar i strandlinjen och vattenrummet och att alla nu föreslagna åtgärder inom området därför måste prövas i en bygglovsansökan inom planen från 1987, PL 7864. HBK har som förening med verksamhet på platsen rätt att yttra sig i processen för en sådan bygglovsprövning.
 • HBK menar vidare att de omfattande åtgärder som staden argumenterar för i strandlinje och vattenrum, som enligt staden motiveras av det nya trafik- och cykelpendlarstråket, bör prövas i en ny detaljplan som innefattar hela det område som berörs. Planen från 1987, PL 7864 A, är föråldrad och inte lämplig att användas som underlag för att enbart som bygglov pröva dessa för strand och vattenmiljön mycket vanskliga åtgärder.
 • Bland HBK:s medlemmar finns professionell kunskap som hävdar att förbättring av cykelstråket i denna del av Södermalm och längs med Pålsundet kan åstadkommas med betydligt mindre omfattande åtgärder. Den rasrisk för trafikområdet Söder Mälarstrand mellan Pålsundsbron och Långholmsbron som Trafikkontoret anför som ytterligare ett skäl att totalförända Pålsundsparken, stranden och vattenrummet anser samma professionella bedömare att det finns alternativa sätt att komma till rätta med, miljötekniska lösningar som innebär mindre ingrepp i platsens värdefulla natur- och kulturhistoriska sammanhang.
 • HBK bjuder under rubriken ”Var rädd om Pålsundet” in alla som värnar om sundets unika miljö att engagera sig i frågan. Varmt välkommen att delta i HBK:s arbete för miljön i Pålsundet, var rädd om Pålsundet!

Stockholm 2017-06-12.

HBK, Heleneborgs båtklubb genom, Lars Johansson, hbk2607@heleneborgs.se

100 år i Pålsundet